Carta Fungsi

 • Mengendalikan Pendaftaran Keahlian.
 • Mengendalikan Pinjaman bahan untuk pelanggan perpustakaan.
 • Mengendalikan Perkhidmatan Bahan dan Alat Pandang Dengar.
 • Menyelaras aktiviti gerakan membaca peringkat daerah dan negeri dengan penganjuran bersama oleh pelbagai agensi.
 • Menjalankan aktiviti Galak Guna Perpustakaan.
 • Menyelenggarakan lawatan dari sekolah, institusi pengajian tinggi dan pelbagai agensi.
 • Mengendalikan Perkhidmatan Maklumat Masyarakat.
 • Membuat penyusunan bahan dan bacaan rak.
 • Memberi penerangan mengenai perkhidmatan perpustakaan kepada pelanggan.
 • Menyampaikan perkhidmatan pinjaman dan rujukan buku-buku untuk penduduk di setiap rangkaian serta menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai dan yang berada di dalam keadaan baik, kemas dan terkini.
 • Merancang dan menyelaras perkhidmatan rujukan dan maklumat dan mempromosikan Perkhidmatan rujukan dan kandungannya kepada khalayak yang disasarkan
 • Menjadi pusat kegiatan akademik, kemasyarakatan dan kebudayaan kepada setiap kategori masyarakat.
 • Menjadi pusat pentadbiran Perpustakaan Cawangan, Pekan, Komuniti, Desa dan Bergerak.
 • Memberikan kerjasama kepada jabatan-jabatan lain untuk menjayakan aktiviti perpustakaan.
 • Membantu dan memberi nasihat kepada orang awam dan institusi untuk mewujudkan perpustakaan
 • Menyediakan Statistik Perkhidmatan Perpustakaan dan menganalisa Statistik Perkhidmatan Perpustakaan
 • Mewujudkan jaringan kerjasama antara individu, institusi dan NGO.
 • Mempromosikan program dan perkhidmatan perpustakaan
 • Mengendali user education program untuk menggalakkan penggunaan sumber maklumat bahan-bahan perpustakaan dengan lebih berkesan
 • Memperolehi satu koleksi bahan perpustakaan yang lengkap dalam pelbagai bentuk selaras dengan keperluan pengguna.
 • Mengurus perolehan bahan, koleksi perpustakaan sama ada melalui pembelian atau sumbangan berdasarkan polisi perolehan kerajaan dan mengurus bahan hadiah dan pertukaran.
 • Mengurus penyelenggaraan bahan perpustakaan untuk memastikan koleksi berkualiti dan relevan serta membuat Laporan Perangkaan sekali sebulan.
 • Bertanggungjawab membuat pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi perpustakaan bagi menjamin koleksi kemas dan menarik.
 • Mengkatalog dan mengkelas bahan perpustakaan mengikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey (DDC).
 • Memasukkan dan menyelenggara data-data dalam sistem pengurusan perpustakaan bersepadu secara berterusan bagi memastikan data-data yang di masukkan ke dalam sistem mematuhi kehendak piawaian antarabangsa.
 • Mengurus proses teknik bahan perpustakaan.
 • Agihan dan penghantaran bahan mengikut rangkaian perpustakaan iaitu Perpustakaan Pusat, Daerah, Pekan, Desa dan Bergerak.
 • Menyelaras projek pembangunan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
 • Mengurus dan merancang anggaran belanjawan Pembangunan
 • Menyelaras penyaluran peruntukan pembangunan untuk projek Perpustakaan Awam seperti
 • Perpustakaan Cawangan
 • Perpustakaan Pekan
 • Perpustakaan Desa
 • Perpustakaan Bergerak
 • Perpustakaan Komuniti
 • Merancang projek pembangunan perpustakaan di negeri Perlis
 • Merancang dan menyelaras khidmat perundingan dalam bidang perpustakaan khususnya dari aspek pembangunan kepada Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta.
 • Mengawasi mengkaji dan menilai perkhidmatan perpustakaan di Perpustakaan Cawangan, Pekan, Desa, Komuniti dan Bergerak serta mencadang kepada pengarah mengenai perubahan dan perkembangan seterusnya.
 • Menyediakan jadual perkhidmatan Perpustakaan Bergerak.
 • Merancang dan mengurus aktiviti penyelengaraan perpustakaan.
 • Pentadbiran Am
 • Perjawatan
 • Pembangunan Sumber Manusia
 • Personel
 • Tatatertib
 • Cuti
 • Kursus/ Latihan/ Seminar
 • Pengurusan Stor
 • Inventori / Pelupusan
 • Pengurusan Aset
 • Prestasi Pembekal
 • Keselamatan
 • Perolehan Kelengkapan & Peralatan jabatan
 • Perolehan jabatan
 • Pengurusan kenderaan
 • Pengurusan Mesyuarat utama Jabatan
 • Penyediaan Laporan
 • Mengurus dan mengawal peruntukan serta perbelanjaan jabatan
 • Menyediakan belanjawan tahunan
 • Memproses borang tuntutan perjalanan, elaun dan lain-lain kemudahan rasmi
 • Memproses semua tuntutan bayaran
 • Memproses pesanan kerajaan
 • Merancang, menyelaras dan mentadbir projek pengkomputeran di PPANPs.
 • Memberi khidmat sokongan dalam pembinaan struktur data.
 • Menyediakan fasiliti dan kemudahan peralatan untuk kemudahan bidang ICT
 • Menyelaras rangkaian komputer setempat.
 • Menyelenggara pembinaan dan pengemaskinian Laman Web.
 • Bekerjasama dengan institusi lain dalam mewujudkan rangkaian tertentu.
 • Merancang projek-projek Knowledge Management yang baru setiap tahun.
 • Mengenalpasti kandungan atau maklumat yang perlu di ‘digital’kan.
 • Mengenalpasti pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk dikongsi bersama organisasi dalaman.
 • Membuat penilaian serta penganalisaan pangkalan data/ perkakasan/ perisian sama ada untuk pembelian, langganan atau sewaan.
 • Menyelaras dan memantau semua projek-projek Knowledge Management.
 • Menyelaras penyebaran dan promosi produk / inisiatif Knowledge Management bagi tujuan perkongsian ilmu sama ada di dalam jabatan atau kepada pelanggan dan masyarakat.
 • Menyediakan Khidmat bantuan ICT dan penyelenggaran di setiap rangkaian perpustakaan
 • Meningkatkan imej korporat jabatan
 • Menjalinkan Smart Partnership
 • Mendapatkan dana dari pihak korporat dan swasta
 • Menyediakan reka bentuk grafik bagi tujuan promosi
 • Menjalankan publisiti bagi aktiviti perpustakaan
 • Mengendalikan lawatan rasmi
 • Menghasilkan penerbitan jabatan
 • Menyebarkan informasi kepada masyarakat
 • Menjalinkan hubungan antara jabatan
 • Mengendalikan Hari Bertemu Pelanggan
 • Menerima dan menguruskan aduan pelanggan
 • Memberi maklumbalas komen akhbar
 • Menguruskan komen dan maklumbalas kepuasan pengguna
 • Menjalankan kajian impak
 • Menjalinkan hubungan baik dengan pihak media
 • Pengurusan Kualiti
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa
 • Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK di peringkat Jawatankuasa, Pemilik Proses, Jabatan, Bahagian dan Unit.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya bagi memupuk, menerap dan meningkatkan kefahaman amalan budaya kerja cemerlang ke atas setiap peranan yang diamanahkan.
 • Menyelaraskan maklumat mengenai segala maklumbalas pelanggan yang diterima bagi tujuan penambahbaikan yang berterusan.
Kunjungi Kami

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
Jalan Penjara,
01000 Kangar, Perlis, Malaysia

Hubungi Kami

Telefon: +604-976 4436
Faks: +604-976 0906
E-mel: perlislib@pnm.gov.my

Waktu Perkhidmatan

Isnin - Sabtu: 09:00 - 18:00

Ahad dan Cuti Umum: Tutup